THỰC ĐƠN

Cài đặt email

mục lục

Giới thiệu về cài đặt email

Bằng cách thiết lập máy chủ email tự quản lý chạy tại chỗ trong cài đặt email, mỗi người dùng có thể được thông báo qua email khi họ nhận được tin nhắn trò chuyện.

Định cấu hình cài đặt email trên màn hình quản lý

Vui lòng đặt máy chủ SMTP, cổng SMTP, STARTTLS và địa chỉ gửi như trong hình bên dưới và thực hiện kiểm tra. Sau khi kiểm tra thành công, hãy bật gửi email.

  • Nói chung, cổng SMTP là 587 và STARTTLS được chọn.
  • Sau khi bật ở đây, mỗi người dùng phải bật "Thông báo qua email" trong cài đặt thông báo trong menu Khác.
  • Địa chỉ email và ID đăng nhập của mỗi người dùng phải giống nhau.
  • URLをコピーしました!
mục lục